Rejestracja

Polityka prywatności

Korzystanie z Serwisu www.pozaszkolne.info oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Poniższa Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Gości i Użytkowników oraz plików cookies, a także innych technologii wykorzystywanych w Serwisie www.pozaszkolne.info
2. Wszelkie dane osobowe podane przez Gościa lub Użytkownika w Serwisie www.pozaszkolne.info nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Gościa i Użytkownika serwisu obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie lub rozwój Serwisu.
4. W razie jakichkolwiek pytań kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e- mail: kontakt@pozaszkolne.info.
§2. DEFINICJE
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Serwis – serwis internetowy „Pozaszkolne” znajdujący się pod adresem internetowym www.pozaszkolne.info, na który składa się Usługa Darmowa, Usługa Płatna oraz BLOG zdefiniowane w Regulaminie dostępnym pod adresem www.pozaszkolne.info/regulamin.
2. Administrator – Marlena Labocha-Makieła, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „M. Event Marlena Labocha-Makieła”, ul. Nowowiejska 7a, 42-400 Zawiercie, NIP: 5771892097;
3. Gość – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta w Serwisie lub do niego niezalogowana.
4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu po zalogowaniu na Konto.
5. Konto – zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Użytkownika w Serwisie, lista jego opublikowanych ogłoszeń.
§3. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Gościa i Użytkownika jest Administrator.
2. Gość i Użytkownik dobrowolnie podają dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się w Serwisie, takich jak: formularz rejestracyjny, formularz kontaktowy (dane przetwarzane w celu kontaktu), formularz do wystawienia oceny i opinii. Ponadto Gość i Użytkownik dobrowolnie może przekazać swoje dane korzystając z funkcji „Newsletter”.
3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych podmiotom trzecim.
4. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych partnerom zewnętrznym, którzy w ramach świadczonych dla Administratora usług np. związanych z nadzorem technicznym nad Serwisem, zajmują się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Administratora.
5. Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
6. Dane osobowe Gościa i Użytkownika są przetwarzane z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
8. Podanie danych przez Gościa lub Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Sprzedawcę działania, do którego przeznaczony jest dany formularz.
9. Gość i Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadzają się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu, w szczególności w przypadku korzystania z funkcji „Newslettera”.
10. Gościowi i Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Gościa i Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, jeżeli Gość lub Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził. Gość i Użytkownik ma prawo do przeniesienia jego danych osobowych i wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
11. Dane osobowe Gościa i Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony jednak nie dłużej niż do czasu zakończenia działalności Serwisu lub cofnięcia przez Użytkownika lub Gościa zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.
12. Podane przez Gościa i Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.
13. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych w Serwisie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.