Rejestracja

Regulamin

Regulamin serwisu Pozaszkolne

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego „Pozaszkolne” dostępnego na stronie www.pozaszkolne.info. Użytkowanie przedmiotowego serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu – w przypadku braku jego akceptacji prosimy o opuszczenie strony www.pozaszkolne.info.

§1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Dane dostępowe – unikatowy login i hasło udostępniane Użytkownikowi po prawidłowym odnotowaniu rejestracji Konta, które przesyłane są przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym;

Serwis – serwis internetowy „Pozaszkolne” znajdujący się pod adresem internetowym www.pozaszkolne.info, na który składa się m.in. Usługa Darmowa, Usługa Płatna oraz BLOG.

Gość – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu po zalogowaniu na Konto.

Konsument – Gość lub Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Serwisie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługa Darmowa – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca możliwość korzystania z wyszukiwarki ogłoszeń zawierających oferty zajęć pozaszkolnych opublikowanych przez Użytkowników w różnych lokalizacjach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, możliwość wystawiania ocen i opinii pod ogłoszeniami, zapoznawania się z treścią artykułów i tekstów zamieszczonych przez Sprzedawcę w Blogu. Usługa Darmowa obejmuje jednorazową możliwość publikacji ogłoszenia zawierającego ofertę prowadzenia zajęć edukacyjnych itp. przez Użytkownika, świadczona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zakres Usługi Darmowej wchodzi także założenie Konta.

Usługa Płatna – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca możliwość publikacji ogłoszenia zawierającego ofertę prowadzenia zajęć edukacyjnych itp. przez Użytkownika, świadczona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Dostęp do usługi płatnej może uzyskać wyłącznie Użytkownik, który dokonuje rejestracji konta, a następnie wykupuje w Serwisie dostępnymi metodami Pakiet Ogłoszeń.

Konto – zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Użytkownika w Serwisie, lista jego opublikowanych ogłoszeń.

Blog – funkcja Serwisu zawierająca zbiór artykułów i tekstów publikowanych przez Sprzedawcę z możliwością wystawienia oceny i opinii przez Gościa i Użytkownika.

Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik celem założenia Konta.

Hasło – ciąg znaków, definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji lub generowany przez Serwis w procesie odzyskiwania hasła dla Użytkownika.

Nazwa Użytkownika (Login) – adres e-mail definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.

Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika, posiadającego zarejestrowane Konto poprzez podanie nazwy użytkownika (adresu e-mail) i hasła.

Operator Płatności – PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068 – Przelewy24.pl

Ogłoszenie – propozycja świadczenia usług zajęć edukacyjnych itp. lub zaproszenie do uczestnictwa w korepetycjach sporządzona przez Użytkownika i opublikowana w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ogłoszenie może zawierać w swojej treści materiał wideo wyświetlany w Serwisie.

Pakiet Ogłoszeń – plan subskrypcji Usługi Darmowej i Usługi Płatnej składający się z pięciu rodzajów ofert:

 1. Pakiet „Bezpłatne ogłoszenie” – przewidujący dodanie bezpłatnie jednego ogłoszenia bezterminowo, a także zamieszczenie trzech obrazów i jednego wideo, korzystanie z modułu opinii i podłączenie social mediów,

  w cenie 0zł (zero złotych).

 2. Pakiet „Stale wyróżnione jedno ogłoszenie” – przewidujący dodanie jednego wyróżnionego ogłoszenia odnawianego co miesiąc, a także zamieszczenie pięciu obrazów i jednego wideo, korzystanie z modułu opinii i podłączenie social mediów,

  w cenie 19 zł (dziewiętnastu złotych).

 3. Pakiet „Stale wyróżnione trzy ogłoszenia” – przewidujący dodanie do trzech wyróżnionych ogłoszeń odnawianych co miesiąc, a także zamieszczenie do każdego ogłoszenia pięciu obrazów i jednego wideo, korzystanie z modułu opinii i podłączenie social mediów,

  w cenie 39 zł (trzydziestu dziewięciu złotych).

 4. Pakiet „Wyróżnione ogłoszenie” – przewidujący jednorazowe dodanie jednego wyróżnionego ogłoszenia na okres 30 dni, a także zamieszczenie pięciu obrazów i jednego wideo, korzystanie z modułu opinii i podłączenie social mediów,

  w cenie 19 zł (dziewiętnastu złotych).

 5. Pakiet „Obozy” – przewiduje dodanie jednego wyróżnionego ogłoszenia na okres 6 miesiący w kategorii Obozy, a także zamieszczenie pięciu obrazów i jednego wideo, korzystanie z modułu opinii i podłączenie social mediów, w cenie 97 zł (dziewięćdziesięciu siedmiu złotych).

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.pozaszkolne.info/regulamin/

Sprzedawca – Marlena Labocha – Makieła, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „M. EVENT MARLENA LABOCHA – MAKIEŁA”, ul. Nowowiejska 7A, 42-400 Zawiercie, NIP: 5771892097, REGON: 241693166.

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Usługa Darmowa i Usługa Płatna świadczone są przez Sprzedawcę.

2. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Korzystanie przez Gościa i Użytkownika z funkcji „Google Maps” dostępnej w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na uregulowania prawne dotyczące korzystania z tej aplikacji i zobowiązanie do ich stosowania. Uregulowania te dostępne są na stronach: https://policies.google.com/terms oraz https://www.google.com/intl/pl/help/terms_maps/

4. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z usług w Serwisie. Każdy Gość i Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Przed skorzystaniem z usług należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z usług Gość i Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Korzystanie z serwisu nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani oprogramowania. Gość i Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu konieczne jest m.in. spełnienie podstawowych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie, z którego korzystają tj.:

– przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript

– włączona obsługa JavaScript

– włączona obsługa plików Cookies

– dostęp do Internetu,

– powszechny system operacyjny,

– możliwość odtwarzania plików wideo,

– posiadanie aktywnego adresu e-mail.

7. W ramach Serwisu możliwe jest:

– przeglądanie zawartości Serwisu;

– korzystanie z Konta i powiązanych funkcjonalności po uprzedniej rejestracji;

-odpłatna publikacja Ogłoszeń w ramach posiadanych Pakietów Ogłoszeń przez Użytkownika;

– korzystanie z Usługi Darmowej i Usługi Płatnej.

8. Ze względu na niezależne od Sprzedawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Sprzedawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne przerwy w dostawie usług bądź zakłócenia w jej odbiorze spowodowane właściwościami sieci bądź sprzętu, z którego korzysta Gość lub Użytkownik.

9. Materiały wideo dostępne w ramach Ogłoszeń powinny posiadać polską wersję językową. Jakość odtwarzanych materiałów wideo zależeć może jednak od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo. Odpowiedzialność za jakość prawidłowo udostępnionego materiału wideo w Ogłoszeniu ponosi Użytkownik, który opublikował Ogłoszenie.

10. Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

11. Zakazane jest dostarczanie przez Gościa lub Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie, bądź w ramach wystawianych Ogłoszeń i opinii.

§3. PRAWA AUTORSKIE

1. Sprzedawca oświadcza, że Serwis oraz materiały zamieszczone w zakładce Blog stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy.

2. Nabywając dostęp do materiałów, których dystrybucja nie odbywa się poprzez udostępnienie fizycznego egzemplarza utworu, ale przez umożliwienie dostępu do niego Gość i Użytkownik nabywa prawo do zapoznania się z nim celem własnego użytku osobistego. W szczególności Gość lub Użytkownik korzystający z funkcji Blog nie ma prawa do publicznego udostępniania materiału jako własnego i rozpowszechniania jako takiego wśród osób trzecich.

3. Sprzedawca oświadcza, że w celu prowadzenia działalności usługowej, w ramach przygotowywanych materiałów do Bloga może korzystać z innych utworów rozpowszechnionych publicznie, w celach dydaktycznych i naukowych.

4. Użytkownik, który zamieszcza wraz z ogłoszeniem zdjęcia oraz wideo oświadcza, że posiada prawa autorskie do ich publikacji oraz publikacji wizerunku osób, które znajdują się na zdjęciach i wideo.

5. Naruszenie postanowień niniejszego paragrafu może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

§4. UZYSKANIE DOSTĘPU DO KONTA

1. W celu uzyskania dostępu do Konta Gość musi podjąć kroki zgodnie z instrukcją na stronie informacyjnej Serwisu, w szczególności wypełnić formularz zamówienia, który wyświetli się po kliknięciu w odnośnik „Rejestracja” i podać dane niezbędne do realizacji zgłoszenia. Zaakceptowanie oświadczenia zawierającego klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu” oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu, co jest niezbędne do utworzenia Konta i następnie skorzystania z Usługi Płatnej.

2. Gość ma obowiązek w procesie rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu podać dane prawdziwe, poprawne i aktualne i do których wykorzystywania jest uprawniony. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępu do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez osoby trzecie.

3. Po prawidłowym procesie rejestracyjnym Użytkownik otrzymuje Dane dostępowe, które przesyłane są przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym. Korzystając z Danych dostępowych Użytkownik może zalogować się do Konta i skorzystać ze znajdujących się tam funkcjonalności.

3. Umowa usługi Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą aktywacji Konta. Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika poprzez (i) wybranie odpowiedniej opcji w panelu Konta lub przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu za pomocą formularza kontaktowego lub przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu pisemnie na adres Sprzedawcy. Wraz z usunięciem Konta przez Użytkownika wygasają pozostałe świadczone na jego rzecz usługi, w tym w szczególności Usługa Płatna. Po usunięciu Konta albo rozwiązaniu umowy Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Konta.

§5. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI PŁATNEJ

1. Aby skorzystać z Usługi Płatnej niezbędne jest wcześniejsze założenie Konta. W przypadku pierwszego skorzystania z Usługi Płatnej, Użytkownik, po kliknięciu w baner „Dodaj ogłoszenie”, musi wybrać jeden z Pakietów Ogłoszeń wyświetlanych w Serwisie. Wybór Pakietu Ogłoszeń dokonuje się poprzez kliknięcie w baner „Zatwierdź” w odpowiedniej kolumnie przedstawiającej konkretny wariant Pakietu Ogłoszeń. Następnie Użytkownik zobligowany jest do zalogowania się do Konta przy użyciu wcześniej otrzymanych Danych dostępowych oraz przeprowadzenia procedury płatności.

2. Użytkownik wykupując konkretny Pakiet Ogłoszeń może wybrać metodę płatności: szybki przelew lub kartę płatniczą. W przypadku wyboru karty, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Usługę Płatną.

3. Płatności w ramach Usługi Płatnej świadczone są przez Operatora Płatności na podstawie regulaminu Operatora Płatności, którego akceptacja przez Użytkownika skutkuje zawarciem umowy bezpośrednio między Użytkownikiem a Operatorem Płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w żadnym zakresie za usługi świadczone w ramach Płatności w Serwisie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Płatności.

4. Sprzedawca nie jest stroną umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Płatności. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Płatności reguluje obowiązujące pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Płatności zasady płatności za Usługę Płatną, w tym dokonanie niezbędnych czynności w celu weryfikacji tożsamości.

5. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Usługi Płatnej uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Użytkownik otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Użytkownik chciałby otrzymać fakturę dokumentującą zrealizowany zakup musi skierować taką prośbę w formie wiadomości e-mail na adres mailowy Sprzedawcy, wskazując w jej treści pełne dane podmiotu, na którego ma zostać wystawiona faktura.

6. Sprzedawca może anulować zamówienie i odmówić realizacji Usługi Płatnej Użytkownikowi w przypadku:

– nieprawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza,

– wskazania przez Użytkownika nieprawdziwych danych,

– naruszenia przez Użytkownika praw Sprzedawcy lub osób trzecich,

– naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek zapisu niniejszego regulaminu,

– kiedy Użytkownik wykorzystuje Serwis do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, ewentualnie jego zachowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub stanowi nadużycie prawa sprzeczne z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem,

– kiedy Użytkownik dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie Serwisu, na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,

– kiedy Użytkownik udostępnienia login i hasło osobom trzecim.

7. W przypadku gdy zamówienie nie było możliwe do zrealizowania z jakiegokolwiek powodu wówczas Sprzedawca poinformuje Użytkownika o tymczasowym braku możliwości aktywacji Usługi Płatnej oraz o czasie, w przeciągu którego problem zostanie rozwiązany. Użytkownik nie może domagać się z tego tytułu odszkodowania ani innych świadczeń mających wynagrodzić Użytkownikowi czasowy brak dostępu do Usługi Płatnej.

8. Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Serwisie jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu. Wraz z Ogłoszeniem udostępniany będzie również formularz kontaktowy, umożliwiający Gościom skontaktowanie się z Użytkownikiem publikującym Ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości. W zależności od wyboru Sprzedającego, w Ogłoszeniu może również być dostępny do publicznej wiadomości jego numer telefonu bądź e-mail.

9. Z momentem publikacji Ogłoszenia w ramach Usługi Płatnej Użytkownik udziela Sprzedawcy niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie oraz świadczenia pozostałych usług określonych w niniejszym Regulaminie, a także u partnerów Sprzedawcy za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook). Licencja obejmuje również uprawnienie do wykonywania praw zależnych do utworów, a w tym do korzystania ze stworzonych opracowań. Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu. Ze względu na specyfikę Internetu Sprzedawca nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.

10. Treść każdego Ogłoszenia musi być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała. Użytkownik zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:

– publikacja Ogłoszenia musi być zgodna z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób;

– Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym do nieingerowania w zawartość Serwisu, Konta lub Kont innych Użytkowników, czy też w elementy informatyczne Serwisu;

– Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania lub publikowania z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści zawierających lub rozpowszechniających pornografię lub treści terrorystycznych i naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;

– Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu ogłoszeń matrymonialnych;

– Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania osób korzystających z Serwisu oraz Sprzedawcy w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących zajęć edukacyjnych itp. albo zatajenie istotnych informacji;

– Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymywania się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności Serwisu, korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi.

11. Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek treści w Serwisie w związku ze skorzystaniem z Usługi Płatnej odbywa się w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem interfejsu Serwisu, a Sprzedawca nie weryfikuje automatycznie wszystkich treści przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.

12. Każda osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość zgłoszenia Sprzedawcy treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem, rozpowszechnianych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres mailowy kontakt@pozaszkolne.info. Zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane umożliwiające Sprzedawcy dokonanie weryfikacji zgłoszenia, w tym w szczególności link do ogłoszenia oraz wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych.

13. W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (na podstawie zgłoszenia lub w inny, dowolny sposób) o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, Sprzedawca może:

– usunąć ogłoszenie, którego treść narusza postanowienia Regulamin,

– po trzykrotnym usunięciu ogłoszenia jednego Użytkownika sprzedawca może zablokować konto Użytkownika.

14. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu, jak również w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Sprzedawcy lub w inny sposób szkodzi Sprzedawcy bądź narusza Regulamin.

§6. ODSTĄPIENIE KLIENTA OD USŁUGI PŁATNEJ (KONSUMENCI)

1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą konsumentów. Ponadto te zapisy dotyczą osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Użytkownik, który zawarł ze Sprzedawcą umowę zakupu Usługi Płatnej, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Klient traci to prawo, jeżeli wyraził zgodę na natychmiastowe uruchomienie Usługi Płatnej poprzez zaznaczenie pozycji w Serwisie „Wyrażam zgodę na natychmiastowe udostepnienie mi usługi, przed upływem 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, czego skutkiem jest utrata przez mnie prawa do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny”.

3. Aby odstąpić od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia – w formie wiadomości e-mail na pocztę elektroniczną na adres kontakt@pozaszkolne.info.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Użytkownik jest zobowiązany wysłać informację dotyczącą realizowania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu od dnia uruchomienia wybranego przez niego Pakietu Ogłoszeń.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Użytkownikowi będącemu Konsumentem, wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 30 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może odmówić zwrotu całości lub części otrzymanych płatności w przypadku aktywnego korzystania przez Użytkownika z Serwisu przed odstąpieniem od umowy. Za aktywne korzystanie z Usługi Płatnej uznaje się opublikowanie co najmniej jednego Ogłoszenia.

§7. REKLAMACJE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi Płatnej.

2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych obsługiwanej przez Operatora Płatności należy zgłaszać bezpośrednio Operatorowi Płatności. Reklamacje dotyczące realizacji Usługi Płatnej i funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej info@pozaszkolne.info.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika w formie mailowej na adres mailowy, z którego Użytkownik przesłał wiadomość.

5. W przypadku Użytkowników nie będących jednocześnie konsumentami rękojmia jest wyłączona.

§8 SYSTEM OCEN I OPINII

1. W ramach Serwisu udostępniany jest system ocen i opinii, który umożliwia Gościowi i Użytkownikowi pozostawienie subiektywnej oceny drugiego Użytkownika w zakresie nawiązywanego z nim doświadczenia transakcyjnego. Skorzystanie z tego systemu jest możliwe z poziomu strony internetowej zawierającej opublikowane przez Użytkownika Ogłoszenie. Poprzez doświadczenie transakcyjne rozumiane jest w szczególności: dostarczenie przez wystawiającego Ogłoszenia jasnego i rzetelnego opisu oferowanych zajęć edukacyjnych itp., forma i jakość komunikacji interpersonalnej, zaangażowanie, cena za udzieloną lekcję korepetycji.

2. W ramach systemu oceny i opinii Gość i Użytkownik może opisać swoje doświadczenia transakcyjne nawiązane z danym Użytkownik, który opublikował Ogłoszenie, w przeznaczonym ku temu polu tekstowym. W podobnym polu Gość i Użytkownik wskazuje tytuł swojej opinii. W ramach oceny Gość lub Użytkownik może ocenić doświadczenie transakcyjne z innym Użytkownikiem poprzez zaznaczenie odpowiedniej ilości pomarańczowych gwiazdek, przy czym:

– 1 zaznaczona gwiazdka oznacza „Złą” ocenę;

– 2 zaznaczone gwiazdki oznaczają „Słabą” ocenę;

– 3 zaznaczone gwiazdki oznaczają „Średnią” ocenę;

– 4 zaznaczone gwiazdki oznaczają „Dobrą” ocenę;

– 5 zaznaczonych gwiazdek oznacza „Bardzo dobrą” ocenę.

3. Opinia opisowa oraz ocena jest widoczna dla Użytkownika, któremu została wystawiona w ramach jego Konta. Ocena prezentowana będzie w skali od 1 do 5 (na podstawie średniej wszystkich ocen, wystawionych przez Gości i Użytkowników). 

4. Opinia nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności nie może zawierać:

– wulgaryzmów, treści obscenicznych i pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

– adresów stron internetowych lub odnośników do innych serwisów internetowych,

– treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym,

– danych osobowych innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, numeru konta bankowego,

– treści naruszających prawa podmiotów trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, dobre obyczaje, dobra osobiste, w tym dobre imię, renomę innych Użytkowników lub osób trzecich,

– treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub osobami trzecimi w celu wzajemnego oddziaływania na ocenę lub opinię,

– treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji,

5. Sprzedawca uprawniony jest do nieuwzględnienia danej oceny w średniej ocen Użytkownika lub usunięcia opinii w całości lub części, gdy ocena lub opinia:

– odnosi się do Użytkownika innego niż oceniany,

– jest wystawiona przez Użytkownika dla samego siebie,

– wystawiona jest przez pracowników, krewnych i powinowatych Użytkownika,

– wystawiona jest wskutek nawiązania ze Użytkownikiem kontaktu jedynie w celu wystawienia oceny i opinii (np. aby sztucznie zawyżyć lub zaniżyć wiarygodność Użytkownika),

– została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego,

– narusza w inny sposób Regulamin.

6. System opinii i ocen przewiduje możliwość automatycznego zapisania danych wprowadzanych do formularza. Gość lub Użytkownik, po zaznaczeniu rubryki z opisem „Zapisz moje dane, adres e-mail i witrynę w przeglądarce aby wypełnić dane podczas pisania kolejnych komentarzy” godzi się na każdorazowe przetwarzanie jego danych osobowych i plików cookies dla celów zautomatyzowanego uzupełniania rubryk obejmujących opinie na kolejnych stronach zawierających Ogłoszenie, co do którego Gość lub Użytkownik może wystawić kolejną opinie i zaznaczyć kolejną ocenę już bez uzupełniania swoich danych.

7. W zakresie treści opinii z momentem ich wystawienia Użytkownik udziela Sprzedawcy niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję do ich przetwarzania w ramach Serwisu.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Gości i Użytkowników z Serwisu, jest prawo polskie.

2. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Gościem lub Użytkownikiem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706).

3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Jeżeli część postanowień Regulaminu jest lub okaże się nieważna lub nieskuteczna nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

§10. ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.

2. Postanowienia Regulaminu są obowiązujące od momentu faktycznego korzystania z funkcjonalności Serwisu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Gościowi i Użytkownikowi na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Konta założonego w Serwisie.

3. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej. Do Usług Płatnych aktywnych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.

4. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Gość i Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Gościa i Użytkownika.